کیفوز

کیفوز چیست؟

اگر به یک فرد با ستون فقرات طبیعی از پشت سر نگاه کنیم ستون فقرات از در طول خود از گردن تا کمر راست دیده می شود.

راه های درمانی کیفوز

تحت نظر گرفتن بیمار معمولا" اولین اقدام درمانی دریک بچه کوچک با کجی ستون فقرات است.

مراقبت بعد از عمل جراحی کیفوز

مراقبت بعد از عمل جراحی کیفوزمراقبت بعد از عمل جراحی کیفوزمراقبت بعد از عمل جراحی کیفوزمراقبت بعد از عمل جراحی کیفوز