اسکولیوز

اسکولیوز چیست؟

ستون فقرات هر کس دارای منحنی طبیعی است. این منحنی دور شانه های ما و منحنی کمر ما کمی به سمت داخل

راه های درمانی

راه های درمانی موجود برای اسکولیوز در سه دسته اصلی قرار میگیرند: تحت نظر داشتن اسکولیوز، درمان غیر جراحی و درمان جراحی

مراقبت بعد از عمل جراحی

مراقبت بعد از عمل جراحی . مراقبت بعد از عمل جراحی. مراقبت بعد از عمل جراحی.مراقبت بعد از عمل جراحی .مراقبت بعد از عمل جراحی