جراحی های رایج ستون فقرات

سیاتیک

درد رادیکولر اندام فوقانی

درد رادیکولر اندام تحتانی

شکستگی استئوپروتیک مهره

عمل جراحی مجدد ستون فقرات

اسپوندیلیت

انکیلوزان

ناپایداری ستون فقرات

اسپوندیلولیزیس

اسپوندیلولیسیتزیس

میلو پاتی نخاع ( گردنی، پشتی یا توراسیک)

ضعف اندام فوقانی

ضعف اندام تحتانی

نظر نویسنده در باره: admin

پیام بگذارید

Your email address will not be published.