جراحی های رایج ارتوپدی

دیسک ( گردن، پشتی یا توراسیک، کمری)

انحراف ستون فقرات

کیفوز

اسکولیوز

شکستگی مهره

شکستگی ستون فقرات

تنگی کانال نخاعی ( گردن ، کمر)

آسیب های لیگامانی ( رباطی)

ستون فقرات، آسیب مفاصل ( فاست)

ستون فقرات، مهره ……. مهره گردنی

نظر نویسنده در باره: admin

پیام بگذارید

Your email address will not be published.